બુધવાર, 25 જુલાઈ, 2012

ઈન્કમટેક્ષ રીટર્ન ફાઈલ કરવા માટે TRP ની મદદ તૈયારઃ www.trpscheme.com

ઈન્કમટેક્ષ રીટર્ન ફાઈલ કરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૧ જુલાઈ છે.જો તમે ટેક્સ પેયર હશો તો તમને રીટર્ન ફાઈલ કરવાની ચિંતા થતી હશે.ઈન્કમટેક્ષ રિટર્ન બે રીતે ફાઈલ કરી શકાય છે એક તો મેન્યુઅલી અથવા ઈન્ટરનેટનાં માધ્યમ થી ઓનલાઈન ઈ-રીટર્ન ફાઈલ કરી શકાય છે.પરંતુ જો આ બંને વિકલ્પોમાંથી એક્પણ વિકલ્પ દ્વારાં તમે જાતે રીટર્ન ફાઈલ ના કરી શકતા હો તો ગભરાવાની જરુર નથી.ઈન્કમટેક્ષ વિભાગે આપના માટે TRP(ટેક્સ રીટર્ન પ્રીપેયર)ની વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે.જે ઈન્કમટેક્ષ પેયર ને જાતે રીટર્ન ફાઈલ કરતાં ફાવતુ ના હોય તેઓ TRP ની મદદ લઈ શકે છે.તેનાં માટે ઈન્કમટેક્ષ વિભાગની વેબસાઈટ પર આપની પુરી વિગત આપવાથી TRP આપનાં ઘેર અથવા તો આપની ઓફીસ પર રુબરુ આવશે અને આપનું રીટર્ન ફાઈલ કરી આપશે.જો તમે નવા કરદાતા હો તો આપે કોઈપણ પ્રકારની ફી પણ આપવાની જરુર રહેતી નથી.


TRP(ટેક્ષ રીટર્ન પ્રિપેયર્સ)ઃ


ભારતનાં ઈન્કમટેક્ષ વિભાગની યોજના અંતર્ગત TRP એક તાલીમબધ્ધ પ્રોફેશનલ છે.તેઓને ઈન્કમટેક્ષ એક્ટ ૧૯૬૧ અંતર્ગત કરદાતાઓનાં રીટર્ન ફાઈલ કરવા માટે ઈન્કમટેક્ષ વિભાગ દ્વારાં અધીક્રુત કરવામાં આવેલાં છે.જે કરદાતાઓ ત્રણ કે ત્રણ થી વધારે વર્ષોથી રીટર્ન ફાઈલ કરતાં હોય તેવાં કરદાતાઓ એ રુ.૨૫૦ ફી પેટે TRP ને ચુકવવા નાં રહે છે.નવાં કરદાતાઓ એ આ સેવા માટે બે વર્ષ સુધી કોઈ ફી ચુકવવાની રહેતી નથી.હાલમાં ભારતમાં કુલ ૨૨૦૦ TRP સેવા આપી રહ્યાં છે.ઈન્કમટેક્ષ વિભાગની યોજનાં મુજબ ભારતમાં નવાં ૫૦૦૦ TRP ની નીમણુક આગામી સમયમાં કરવામાં આવશે.જો તમે TRP ની મદદ લેવાં ઈચ્છતા હો તો www.trpscheme.com પર જઈ ને TRP નું લીસ્ટ,ફોન નંબર,એડ્રેસ વગેરે માહીતી મેળવી ને તમે તમારા વીસ્તારનાં TRP ની પસંદગી કરી તેનો સંપર્ક કરી શકો છો.ઈન્કમટેક્ષ રીટર્ન ફાઈલ કરવા માટેની અંતીમ તારીખઃ

વેપારીઓ,પગારદારો,પેન્શન ધારકો,કંપનીઓ વગેરે કરદાતઓ કે જેમણે તેમનાં એકાઉન્ટનું ઓડીટ કરાવવું ફરજીયાત થતું નથી તેમને માટે રીટર્ન ફાઈલ કરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૧ જુલાઈ છે.જે કંપનીઓ અથવા તો જે કરદાતાઓ એ તેમનાં એકાઉન્ટનું ઓડીટ કરાવવું ફરજીયાત છે તેમનાં માટેની છેલ્લી તારીખ ૩૦ સપ્ટેમ્બર છે.

ટિપ્પણીઓ નથી: