મંગળવાર, 3 માર્ચ, 2009

રોકાણ એવું કરો જે પાકતી મુદતે પણ ટેક્ષ ફ્રી હોય

રોકાણ એવું કરો જે પાકતી મુદતે પણ ટેક્ષ ફ્રી હોય
માર્ચ મહીનો એટલે ટેક્ષ પ્લાનીંગનો મહીનો.મોટાભાગનાં લોકો તેમની આવક પર ઈન્કમ ટેક્ષ કેવી રીતે ઓછો ભરવાનો આવે તેનું પ્લાનીંગ નાણાંકીય વર્ષને અંતે એટલે કે માર્ચ મહીનામાં જ કરતાં હોય છે.આવાં લોકો ઉતાવળે રોકાણ કરી હાલ પુરતાં તો તેને આવકમાંથી બાદ મેળવી ટેક્ષ બચાવી લેતાં હોય છે.પરંતુ એ વખતે તેઓ એ વિચારવાનું ભુલી જાય છે કે પાકતી મુદતે મળતી રકમ ટેક્ષ ફ્રી છે કે નહીં?રોકાણનાં સાધનો પસંદ કરતી વખતે એ સમજવું ખુબ જ જરુરી છે કે પાકતી મુદતે મળતી રકમ પર ટેક્ષ ભરવાનો થશે કે નહીં?એક આદર્શ રોકાણ એને જ કહી શકાય કે જે રોકાણ વખતે તો ટેક્ષ બચાવે જ તેમજ પાકતી મુદતે મળતી રકમ પણ ટેક્ષ રહીત હોય.હાલ માર્કેટમાં ટેક્ષ બચતનાં જુદાં જુદાં અનેક રોકાણ સાધનો ઉપલબ્ધ છે જેમાં અમુક સાધનો માં પાકતી મુદતે મળતી રકમ ટેક્ષ ને પાત્ર હોય છે જ્યારે અમુક રોકાણ સાધનોમાં પાકતી મુદતે મળતી રકમ ટેક્ષ રહીત હોય છે.
વ્યાજની આવકઃ હાલનાં ઈન્કમ ટેક્ષ એક્ટ મુજબ વ્યાજની આવક ટેક્ષ પાત્ર છે.પબ્લીક પ્રોવીડંડ ફંડ,નેશનલ સેવીંગ સર્ટીફીકેટ,બેંક FD વગેરેમાં કરાતાં રોકાણ સામે જે વ્યાજની આવક મળે છે તે પાકતી મુદતે ટેક્ષ ને પાત્ર છે.તેથી આવાં સાધનોમાં રોકાણ કરતી વખતે આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી ખુબજ જરુરી બને છે.
ELSS ફંડ(ઈક્વીટી લીંક્ડ સેવીંગ સ્કીમ)ઃ વ્યાજની આવક ટેક્ષને પાત્ર છે જ્યારે ડીવીડંડની આવક ટેક્ષ ફ્રી છે.ELSS ફંડમાં ડીવીડંડની આવકનો વિકલ્પ છે જેથી ઈન્કમ ટેક્ષનાં સંદર્ભમાં જોઈએ તો ELSS ફંડમાં મળતું ડીવીડંડ ટેક્ષ ફ્રી છે.આ ડીવીડંડ રોકાણકાર બે રીતે મેળવી શકે છે.એક તો મળતાં ડીવીડંડનો ઉપાડ કરી રોકાણ પર વળતર મેળવી શકે છે અને બીજું આ ડીવીડંડ નું તે જ ફંડમાં રીઈન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરી શકે છે.જેથી લાંબાગાળે તે તેની મુદલ રકમમાં વધારો કરતાં જાય છે.અને પાકતી મુદતે ટેક્ષ પણ બચાવી શકાય છે.
ઈન્શ્યુરન્સ(વિમો)ઃ કોઈપણ ઈન્શ્યુરન્સ પ્લાનમાં થતું રોકાણ ટેક્ષ ફ્રી હોય છે.તેમજ પાકતી મુદતે મળતી રકમ પણ સંપુર્ણ ટેક્ષ રહીત મળે છે.આ ઉપરાંત પોલીસીની મુદત દરમીયાન અધવચ્ચે પણ જો વિમેદારનું મોત થાય તો પણ તેનાં વારસદારોને મળતી રકમ પણ ટેક્ષ ફ્રી હોય છે.આમ,ઈન્શ્યુરન્સ એ ટેક્ષ પ્લાનીંગ માટે ખુબ જ અગત્યનું તેમજ લોકપ્રીય સાધન છે.
પેન્શન પ્લાનઃ પેન્શન પ્લાનમાં કરાતાં રોકાણ ટેક્ષમાંથી બાદ મળે છે.તેમજ પેન્શન ચાલુ કરવાની ઉંમરે(વેસ્ટીંગ એઈજ)જે ફંડ ભેગું થયું હોય તેમાંથી ફક્ત ૩૩% રકમનો જ ઉપાડ થઈ શકે છે જે ટેક્ષ ફ્રી છે પરંતુ ત્યાર બાદ પેન્શન રુપે મળતી આવક પર જે તે ઈન્કમ ટેક્ષનાં સ્લેબ મુજબ ટેક્ષ ભરવાનૉ રહે છે.આમ,પેન્શન પ્લાન એ સંપુર્ણ ટેક્ષ ફ્રી રોકાણ સાધન ના કહી શકાય.

બેંક FD--------------વ્યાજની રકમ ટેક્ષ પાત્ર છે.
ELSS ફંડ:------------ડીવીડંડ અને પાકતી મુદતે મળતી રકમ ટેક્ષ ફ્રી છે.
ઈન્શ્યુરન્સ(વિમો)------પાકતી મુદતે મળતી રકમ ટેક્ષ ફ્રી છે.
પેન્શન પ્લાન----------પેન્શનની આવક ટેક્ષ પાત્ર છે.