સોમવાર, 11 એપ્રિલ, 2011

SBI બેંક માં PPF એકાઉન્ટ કેવી રીતે ખોલાવશો ?


આપણાંમાં થી ઘણાંખરાં લોકો તેનું PPF એકાઉન્ટ ખોલાવવા માંગતા હોય છે.પરંતુ જીંદગીની ઘાટમાળમાં અટવાયેલાં આપણે સૌ તેનાં માટે સમય ફાળવી શકતાં નથી અને સાથે થોડી
આળસ પણ,બરાબર ને?પરંતુ તમને જાણીને આનંદ થાશે કે SBI બેંક માં PPF એકાઉન્ટ ખોલાવવું સાવ સહેલું છે અને તે ફક્ત ૩૫ થી ૪૦ મીનીટનું જ કામ છે.તો હવે મોડું ના કરતાં.

SBI બેંક માં PPF એકાઉન્ટ ખોલાવવાનાં ફાયદા

# ભારતની સૌથી મોટી અને વિશ્વસનીય બેંક.

SBI બેંકની ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેકશન ની સગવડને લીધે તમે ઘેર બેઠાં જ ઈન્ટર્નેટ દ્વારાં તમારાં PPF એકાઉન્ટમાં રુપીયા જમા કરાવી શકો છો.

# SBI બેંકનું તમારું બચત ખાતું તમારાં PPF એકાઉન્ટ સાથે જોડી દેવાંથી બચતખાતામાંથી PPF એકાઉન્ટમાં સીધાં જ રુપીયા જમા કરાવી શકાય છે.

ફક્ત ત્રણ જ પગલાંમાં તમારું PPF એકાઉન્ટ ખોલાવો

૧, તમારી નજીકની SBI બેંકની બ્રાંચ શોધો

૨, તમારાં રહેણાંક નો પુરવો અને વ્યક્તિગત પુરવા ની નકલ સાથે લઈલો
 દા.ત.* પાસપોર્ટ *પાન કાર્ડ * વોટર્સ આઈ ડી કાર્ડ *રાશન કાર્ડ
 સાથે બે પાસપોર્ટ સાઈઝનાં કલર ફોટોગ્રાફ.

૩, SBI બેંકની શાખામાંથી PPF એકાઉન્ટ ખોલાવવાનું ફોર્મ લઈ તેમાં જરુરી વિગતો ભરી,તમારી સહી કરો,નોમીનીનું નામ લખો,કોઈપણ એક સાક્ષીની સહી કરાવો,જેટલાં રુપીયા જમાં કરવા હોય તેટલાં રુપીયાની પે-ઈન સ્લીપ ભરો,રુપીયા જમા કરવો અને કાઊન્ટર પર PPF ફોર્મ,પે-ઈન સ્લીપ અને સાથે તમારાં વ્યક્તિગત અને રહેણાંક નાં પુરાવાની નકલ જોડૉ અને તમારાં PPF એકાઉન્ટની પાસબુક મેળવો.

બસ,PPF એકાઉન્ટ ખોલાવવું આટલું જ સહેલું અને સરળ છે,તો હવે રાહ શેની જુઓ છો?આજે જ તમારું અને તમારાં પરીવારનાં તમામ સભ્યોનું PPF એકાઉન્ટ ખોલવો અને નાંણાંકીય ભવીષ્ય ઉજળું બનાવો. 

ટિપ્પણીઓ નથી: