શનિવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2008

નોન રેસીડેન્ટ ઇન્ડિયન(NRI) તથા પર્સન ઓફ ઇન્ડિયન ઓરીજીન(PIO) માટે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN CARD)નું મહત્વ તથા મેળવવાની રીત


જો તમે બીન નીવાસી ભરતીય(NRI) કે ભારતીય મુળ ધરાવતાં વ્યક્તિ(PIO) હો તો તમે કયારેક ને કયારેક નીચેના સવાલોનો સામનો જરુર કર્યો હશે.
-શું મારે Pan card ની જરુર છે?-શું હું પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર વગર ભારતીય શેર બજાર માં રોકાણ કરી શકું?-શું હું ભારતમાં મીલ્કતોની ખરીદી અને વેંચાણ Pan card વગર કરી શકું?-Pan card કેવી રીતે મેળવી શકાય?-તેનાં માટે અરજી કયાં કરવાની?-શું ઓન લાઇન અરજી કરી શકાય?-શું હું ભારતમાં આવ્યાં વગર Pan card મેળવી શકું?
તમારા આ બધાં સવાલો નાં જવાબ આપવા માટેનો આ એક નમ્ર પ્રયાસ છે.
#NRI/PIO માટે Pan card ની જરુરીયાત


૧).શેર માં રોકાણ અથવા તો લેં-વહેંચ કરવા માટેઃ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૭ થી દરેક NRI તથા PIO કે જે ભારતીય શેરબજાર માં રોકાણ કરવાં ઇચ્છતા હોય તો તેઓ માટે PAN CARD હોવું ફરજીયાત છે તેમજ વિદેશી રોકાણકારોએ પણ ભારતીય શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર લેવો ફરજીયાત છે.
(૨).ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટેઃભારતમાં કોઈપણ ડીપોઝીટરી માં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર(PAN) હોવો ફરજીયાત છે.
(૩).ઇન્કમ ટેક્ષ રીટર્ન ભરવા માટેઃજો તમે ભારતમાં ઇન્કમ ટેક્ષ રીટર્ન ભરવા માંગતા હો તો PAN ફરજીયાત છે તેમજ ભારતમાં કરેલાં ટ્રાન્ઝેક્શન પર લાગેલો TDS-(Tax Deducted At Source) પરત મળવવા માટે પણ PAN જરુરી છે.


(૪).મીલ્કતનાં વહેવારો માટેઃકલમનં-૧૧૪સી મુજબ NRI તથા PIO માટે મીલ્કતની લેં-વહેંચ કરવા માટે PAN ફરજીયાત નથી પરંતુ PAN CARD હોવું હિતાવહ છે.


#PAN CARD મેળવવા માટેની પધ્ધતીઃ
પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અને Pan card ઇશ્યુ કરવા માટે ભારતનાં ઇન્કમટેક્ષ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બે એજન્સીઓ ની નિમણુંક કરવામાં આવી છે.
(૧).યુનીટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઇન્વેસ્ટર સર્વીસીસ લીમીટેડ(UTIISL)
(૨).નેશનલ સીક્યુરીટીઝ ડિપોઝીટરી લીમીટૅડ (NSDL)
ઉપરની કોઇપણ એજન્સીમાં અરજી કરવાથી Pan card મળવી શકાય છે.તેનાં માટે એપ્લીકેશન ફોર્મ નં ૪૯એ માં વીગતો ભરી અરજી કરવાની હોય છે.


#PAN CARD એપ્લીકેશન ફોર્મ ભરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતોઃ
(૧).એપ્લીકેશન ફોર્મ માં ભારતમાં રહેતી કોઇ વ્યક્તીની 'Representative Assessee'તરીકે વિગતો આપવી ફરજીયાત નથી.
(૨).એપ્લીકેશન ફોર્મ માં ઇ મેઇલ એડ્રેસ આપવું જરુરી છે.
(૩).એપ્લીકેશન ફોર્મ માં ભારતનું સરનામું આપવું ફરજીયાત નથી.વિદેશનું સરનામું આપી શકાય છે.
(૪).જો વિદેશનું સરનામું આપતાં હોઇએ તો 'સ્ટેટ' અને 'પીન કોડ'ની કોલમ માં અનુક્રમે '૯૯' અને '૯૯૯૯૯૯' લખવું જરુરી છે.
(૫).જો વિદેશનું સરનામું આપતાં હોઇએ તો સરનામાંમાં છેલ્લે ઝીપ/પીન કોડ નંબર જે તે દેશનાં નામ સાથે લખવાં જરુરી છે.


#PAN CARD એપ્લીકેશન માટે જરુરી વીગતોઃ
(૧).એક પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ
(૨)ઓળખાણ નો પુરાવો(Proof of Identity)
(3).રહેઠાણ નો પુરવો (Proof of Address)
(૪).ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ (એપ્લીકેશન ફી + કુરીયર ચાર્જીસ)


#NRI માટે ઓળખાણનો પુરાવો(Proof of Identity)
(૧).પાસપોર્ટ ની નકલ
#ભારતીય મુળની વ્યક્તી(PIO) માટે ઓળખાણનો પુરાવોઃનીચેનાંમાં થી કોઇપણ એક
(૧).પાસપોર્ટ ની નકલ
(૨).બીજાં કોઈપણ રાષ્ટ્રનું આઇ.ડી.કાર્ડ,ઇન્ડીયન એમ્બેસી દ્વારા માન્ય થયેલું.
(૩).ભારત સરકાર દ્વારાં ઇશ્યુ થયેલું PIO CARD.
#ભારતીય મુળની વ્યક્તી(PIO) માટે રહેઠાણનો પુરાવોઃનીચેનાંમાં થી કોઇપણ એક
૧).પાસપોર્ટ ની નકલ
(૨).બીજાં કોઈપણ રાષ્ટ્રનું આઇ.ડી.કાર્ડ,ઇન્ડીયન એમ્બેસી દ્વારા માન્ય થયેલું.
(૩).ભારત સરકાર દ્વારાં ઇશ્યુ થયેલું PIO CARD.
(૪).NRI બેંક એકાઉન્ટ સ્ટૅટમેંટ


#NRI માટે રહેઠાણનો પુરાવોઃનીચેનાં માંથી કોઇપણ એક
(૧)પાસપોર્ટની નકલ
(૨)જે દેશમાં રહેતાં હોઇએ ત્યાંનાં બેંક સ્ટેટમેંટની નકલ
(૩)NRE બેંક એકાઉન્ટ સ્ટૅટમેંટની નકલ


#PAN CARD મેળવવા માટેનાં ખર્ચની વિગતઃ
Pan card મેળવવા માટેની ફી રુ ૬૦ + સર્વીસ ટેક્ષ છે.જ્યારે NRI/PIO તરીકે અરજી કરતાં હોઇએ ત્યારે વધારાનાં રુ ૬૫૦ કુરીયર ચાર્જીસ તરીકે આપવાનાં થાય છે.એટલે કુલ રુ ૭૧૭ નો ડી.ડી. 'NSDL-PAN' નાં નામ થી કઢાવવાનો રહે છે.
#સમય મર્યાદાઃ
સામાન્ય રીતે અરજી કર્યાનાં બે મહીનાની અંદર Pan card વિદેશનાં સરનામાં પર પહોંચતું કરવામાં આવે છે.


#ઓન લાઇન એપ્લીકેશન પ્રોસેસઃ
NSDL દ્વારાં ૧૦૩ દેશોની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે.આ દેશોમાંથી કોઇપણ દેશમાં વસતાં NRI/PIO ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.આ દેશો ની યાદી NSDL ની વેબ સાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.આ પધ્ધતી હેઠળ ૧૫ દીવસની અંદર બધાં જરુરી પુરાવાઓ NSDL ને પહોંચાડવાનાં હોય છે.ઓનલાઇન એપ્લીકેશન સબમીટ કરવાથી ૧૫ આંકડાનો એક્નોલેજમેંન્ટ નંબર આપવામાં આવે છે.આ નંબર નોંધી રાખવો જરુરી છે અને તેની પ્રીન્ટ કાઢી લેવી.ત્યાર પછી એક્નોલેજમેંન્ટ ની કોપી પર પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો ચોંટાડી તેનાં પર સહી કરવાની હોય છે અને સાથે ડી.ડી.જોડવાનો,ડી.ડી.ની પાછળ 'એપ્લીકેશન ફોર પાન-૧૫ આંકડાનો એક્નોલેજમેંટ નંબર'લખવો જરુરી છે.ત્યાર પછી આ બંને વસ્તુઓ તથા બધાં પુરાવાઓ નીચેનાં એડ્રેસ પર મોકલવાનાં રહે છે.
INCOM TAX PAN SERVICES,NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LTD.
1ST FLOOR,TIMES TOWER,KAMALA MILLS COMPOUND,SENAPATI BAPAT MARG,LOWER PAREL (W),MUMBAI-400013,MAHARASHTRA-INDIA.
વધુ જાણકારી માટે નીચેનાં ઈ મેઇલ પર સંપર્ક કરો.
NSDL:tininfo@nsdl.co.in
UTIISL:utiisl-gsd@mail.utiisl.co.in
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો.
https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html