ગુરુવાર, 12 માર્ચ, 2009

દાન કરો-ટેક્ષ બચાવો ઃ સેકશન ૮૦ જી

દાન કરો-ટેક્ષ બચાવો ઃ સેકશન ૮૦ જી

શું તમે સેવાકીય પ્રવૃતીઓમાં રસ ધરાવો છો?શું તમે સેવાકીય પ્રવૃતીઓ માટે પૈસા દાન કરવા ઈચ્છો છો?જો જવાબ હા છે તો તમે પૈસા દાન કરવાની સાથે સાથે તમારી આવક પર લાગતો ટેક્ષ પણ બચાવી શકો છો.જાહેર જનતા માટે સેવાકીય હેતુથી કાર્ય કરતી સંસ્થાઓમાં કરાતું દાન ઈન્કમ ટેક્ષ નાં કાયદા અન્વયે સેક્શન ૮૦ જી હેઠળ ઈન્કમ ટેક્ષમાંથી બાદ મેળવી શકાય છે.સેવાકીય સંસ્થાઓ તથા સેવાકીય ફંડ ને કરાતું દાન ૫૦% અથવા તો ૧૦૦% સુધી ઈન્કમ ટેક્ષ માંથી બાદ મેળવી શકાય છે.જેનો આધાર તમે કયા પ્રકારની સંસ્થાને દાન આપ્યું છે તેનાં પર છે.ચેક અથવા તો રોકડ સ્વરુપે અપાયેલું દાન બાદ મળવા પાત્ર છે.

દાન ની પહોંચનું મહત્વઃ દાન આપતી વખતે સંસ્થા પાસેથી સ્ટેમ્પ લગાવેલી પહોંચ(પાવતી)મેળવવી જરુરી છે.આ પહોંચ જ તમે દાન કર્યાનો આધાર છે.આ પહોંચમાં જે તે સંસ્થા સેક્શન ૮૦ જી હેઠળ માન્ય છે તેવું લખાણ હોવું જરુરી છે.દાન ની પહોંચમાં નીચેની વિગતો નો સમાવેશ થવો જરુરી છે.
૧,ટ્ર્સ્ટ કે સંસ્થાનું નામ અને અડ્રેસ
૨,દાન આપનારનું નામ
૩,કેટલી રકમ દાનમાં આપેલી છે તે શબ્દોમાં તેમજ આંકડામાં લખેલું હોવું જરુરી છે.
૪,ટ્ર્સ્ટ કે સંસ્થા ને ઈન્કમ ટેક્ષ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારાં સેક્શન ૮૦ જી હેઠળ ફાળવાયેલો રજીસ્ટ્રેશન નંબર તેમાં લખેલો હોવો જોઈએ.
૫,રજીસ્ટ્રેશન ની અવધી પણ તેમાં લખેલી હોવી જોઈએ.

દાન બાદ મળવાની મર્યાદાઃ આ પ્રકારનું દાન તમારી એડજસ્ટેડ ગ્રોસ ટોટલ ઈન્કમનાં ૧૦% સુધીનું બાદ મળે છે એટલે કે તમે જો એડજસ્ટેડ ગ્રોસ ટોટલ ઈન્કમનાં ૧૦% કરતાં વધારે રકમ દાનમાં આપેલી હોય તો પણ ૧૦% સુધીની રકમ જ બાદ મળે છે અને તે તમે કરેલાં દાન ની કુલ રકમ પર ગણાય છે.

એડજસ્ટેડ ગ્રોસ ટોટલ ઈન્કમઃ ગ્રોસ ટોટલ ઈન્કમ માંથી લોંગ ટર્મ કેપીટલ ગેઈન ટેક્ષ બાદ કરવાનો તેમજ ૮૦ સી અને ૮૦ યુ માં બાદ મળતી રકમ બાદ કરવાની તેમજ જે આવક પર ટેક્ષ લાગતો નથી(દા.ત.ખેતીની આવક)તે પણ બાદ કરવાની તેમજ એન.આર.આઈ ની સેકશન ૧૧૫ મુજબ અમુક આવક બાદ કરવાથી એડજસ્ટેડ ગ્રોસ ટોટલ ઈન્કમ મળશે.

દાનની લાયકાતઃ કોઈપણ વ્યક્તિ કે હીન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ(HUF) તેમજ NRI દ્વારાં કરવામાં આવેલું દાન સેક્શન ૮૦ જી મુજબ બાદ મળવા પાત્ર છે.

ટિપ્પણીઓ નથી: